Grundvärderingar

Hos oss står alltid barnrättsperspektivet i centrum. Sveriges Dövas Ungdomsförbunds grundvärderingar är: 
• Allt vårt arbete utgår från principen om alla människors lika och okränkbara värde.
• Vi tror på ett samhälle där alla får samma möjligheter oavsett funktionalitet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, kön, religion eller annan trosövertygelse.
• Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi ser på makt och hur olika maktordningar samvarierar och förstärker varandra.
• Vi vilar på en demokratisk grund och arbetar för att alla döva och hörselskadade barn och ungdomar ska ha lika möjligheter att påverka verksamhet och därigenom sin egen fritid och samtid.
• Vår ståndpunkt är att döva och hörselskadade barn och unga tillhör en språklig och kulturell minoritet och utifrån den ståndpunkten kommer vi fortsätta att sträva efter att döva och hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället.
• Vi arbetar tillsammans med övriga funkisrörelsen med fokus på visuell tillgänglighet och full delaktighet i samhället. Vi möter liknande erfarenheter i olika former av diskriminering och förtryck.