Om SDUF

Filarkiv

SDUF:s dokument

SDUF har ett antal dokument som anger hur organisationens ska styras, vad vi ska arbeta med och vilka frågor vi ska driva. Alla styrdokument beslutas om på förbundsstämman, som är organisationens årsmöte och högst beslutande organ. T ex:
Stadgar – stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur organisationen ska skötas.
Arbetsordning för SDUFs valberedning – bilaga till stadgar –  arbetsordningen visar hur SDUFs valberedning ska arbeta.
Verksamhetsberättelse – här redovisar SDUF vad man har gjort som organisation under det gångna året.
Förbundsstämmoprotokoll – protokollen är de dokument som beskriver vad som hände och vilka beslut som togs under den senaste förbundsstämman.
Verksamhetsplan – verksamhetsplanen beskriver vad organisationen ska arbeta med under det kommande året.
Årsredovisning och revisionsberättelse –  årsredovisning, är en sammanfattning av ett företags räkenskaper och förvaltning under räkenskapsåret.

Övrigt:

SDUF:s integritetspolicy
PM för arbetsgrupper
Praktikant hos SDUF – policy
Tystnadsplikt för alla som jobbar i SDUF:s verksamhet
SDUF:s alkohol- och narkotikapolicy
Krishanteringsplan
Delegationsordning

SDUF:s medier

SDUF:s sidor i Dövas Tidning, Ungdomsnytt
SDUF:s nyhetsbrev

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”