Rättigheter

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Det står så i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Mänskliga rättigheter omfattar alla oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, funktionshinder, politik eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Det innebär att även du som teckenspråkig ungdom har dina rättigheter i samhället. Det gäller förstås att veta vilka rättigheter du har så du kan hänvisa till dem om du känner dig kränkt vid något tillfälle.

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Barnombudsmannen kan däremot hjälpa dig om du känner dig orättvist behandlad för att du är under 18 år.

Som elev har du också rätt att påverka vad som händer på din skola. Det kan du göra genom att ta upp ärendet i klassrådet eller genom kontakta elevrådet. Ibland ordnar skolan möten eller konferenser med både elever och lärare och det är ett bra tillfälle att diskutera saker som berör undervisningen eller arbetsmiljön.

Här nedan finner du olika länkar som handlar om mänskliga rättigheter, elevinflytande och diskrimineringsfrågor.