Filarkiv

För SDUF:s anslutna ungdomsklubbar – mallar och dokument som stöd, klick här

SDUF:s dokument

SDUF har ett antal dokument som anger hur organisationens ska styras, vad vi ska arbeta med och vilka frågor vi ska driva. Alla styrdokument beslutas om på förbundsstämman, som är organisationens årsmöte och högst beslutande organ. T ex:
Stadgar – stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur organisationen ska skötas.
Verksamhetsberättelse – här redovisar SDUF vad man har gjort som organisation under det gångna året.
Förbundsstämmoprotokoll – protokollen är de dokument som beskriver vad som hände och vilka beslut som togs under den senaste förbundsstämman.
Verksamhetsplan –  verksamhetsplanen beskriver vad organisationen ska arbeta med under det kommande året.

SDUF:s stadgar 2021
Arbetsordning för SDUF:s valberedning – bilaga till stadgarna

Verksamhetsberättelser

Förbundsstämmoprotokoll
Verksamhets- och budgetplan 2020

SDUF:s integritetspolicy
PM för arbetsgrupper
Praktikant hos SDUF – policy
Tystnadsplikt för alla som jobbar i SDUF:s verksamhet
SDUF:s alkohol- och narkotikapolicy
Krishanteringsplan
 (länk till Lägergruppens sida, där senaste versionen alltid finns)
Delegationsordning

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014

SDUF:s medier

SDUF:s filmer
SDUF:s sidor i Dövas Tidning, Unga Dövas Zon
SDUF:s nyhetsbrev
SDUF:s logo


Remissvar och uttalannden

SPSM-utredningen om kränkningar i specialskolan
Remissvar
Uttalande april 2016 – om beredskapstolkar vid akuta situationer