Om SDUF

Projekt

SDUF har varit med och driver flera olika projekt i samarbete med flera olika organisationer. Härnedan är några av projekt vi haft hittills.

Barn och Ungdomsjour på teckenspråk BOUJT – 2017-2023

Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (BOUJT) är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden och ägs av Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Syftet är att starta en webbaserad teckenspråkig barn- och ungdomsjour dit barn och unga kan vända sig efter skoltid om de bland annat är i behov av samtal eller stöd. Vi vill även göra döva och hörselskadade barn medvetna om vilka rättigheter de har samt föra ett lobbyarbete med målet att förbättra livsvillkoren för döva/hörselskadade barn och ungdomar.

www.boujt.se

VI SKA MED – ett arbetsmarknadsprojekt – 2015–2018

“VI SKA MED” var ett treårigt arbetsmarknadsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, projektet hade som mål att öka förutsättningarna för unga döva, hörselskadade och unga som har dövblindhet på arbetsmarknaden. För att nå målet arbetade projektet med flera olika saker, dels att öka kunskapen om sina rättigheter hos målgruppen genom workshops, möten och utbildningar, dels att sprida information om de lagar och regler som finns och bedriva påverkansarbete i arbetsrättsfrågor för våra målgrupper. Projektet avslutades med ett seminarium där en rapport gavs ut, vilket återfinns i deras hemsida här nedan.

 

Projektet drevs tillsammans med Unga Hörselskadade (UH) och Dövblind Barn och Ungdom (DBU).

Internationellt volontärsprogram

SDUF hade ett volontärprogram tillsammans med DDF (Dalarnas Dövas Förening) och Västanviks folkhögskola, där man erbjuder en utbildning med 3 månaders praktik utomlands.

Ungdomsklubbslyftet 2014-2016

SDUF:s miniprojekt med 70 000 kr från egen kassa samt med stöd med 100 000 kr från vårt moderförbund Sveriges Dövas Riksförbund. Syftet med projektet är att få en närmare relation till ungdomsklubbarna samt stabilisera de befintliga klubbarna. Satsningen pågick under 2014-2016 och finns nu inkluderat i SDUF:s fortsatta verksamhet och verksamhetsplan med många verktyg och förbättringar från projektet.

Dövstudier för alla - 2013-2015

För att stärka dövmedvetande, samlade projektet material som ska inklusive i kursplanen för Dövstudier. Gjorde även teckenspråksöversättningar av olika döv/teckenspråksrelaterat böcker, t.ex. “Bakom välviljans mask – försvagning av dövsamhället” av Harlan Lane.

Projektet drevs tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Som efterlevnad efter projektslut lever idag erbjuder Västanviks folkhögskola kursen Dövstudier i flera steg.

En stärkt röst - 2011-2014

Projektet En stärkt röst beviljades medel från Arvsfonden i maj 2011 och syftar till att på sikt öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället. Detta treåriga projekt samlar åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.

Tillgänglighet genom teckenspråk

Projektet skapar verktyg för alla som vill ha ökad kunskap om FN-konventionen och språklagen. Korta filmer på situationer som är hämtade ur verkligheten. Därefter följer beskrivningar på om man brutit mot konventionens eller språklagens skrivningar, och vilka lösningar som finns för att undanröja hindren. Fylld även med tips och stöd till att göra anmälan eller överklagan. Dövföreningar kan med stöd av verktygen driva intressepolitiska frågor och aktiviteter på kommun-, landstinget- och regionnivå.

Projektet drevs tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”