SDUF Remiss

SDUF, har tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbundet (SDR) lämnat ett remissvar på lagrådsremissen om skärpta krav i SFI.

Lagrådsremissen föreslår ändringar i skollagen (2010:800) som innebär förändringar i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). SDUF och SDR instämmer i förslaget att de som har rätt till SFI ska kunna delta i utbildningen i en annan kommun än hemkommunen vid särskilda skäl. Eftersom det finns få SFI-utbildningar på svenskt teckenspråk är det avgörande att döva får rätt att beviljas SFI i en annan kommun om hemkommunen inte kan erbjuda detta.

Vi motsätter oss införandet av en tidsbegränsning för deltagande i SFI, särskilt för döva. Utbildningsmöjligheterna för döva varierar kraftigt internationellt, vilket gör att många döva som kommer till Sverige saknar ett språk för kommunikation.

Läs hela remissen här

SDUF, har tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbundet (SDR) skrivit ett remissvar på betänkandet “Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola” (SOU 2023:95).

SDUF och SDR stöder arbetet för att öka kunskapen om behovet av olika stödinsatser för barn och elever med funktionsnedsättningar. Vi vill dock tydligt poängtera att vi utgår från vår målgrupps rätt till svenskt teckenspråk, snarare än att enbart fokusera på deras funktionsnedsättningar, vilket betänkandet går ut på. Vi är starkt kritiska till att betänkandet helt saknar resonemang kring kunskap om och stödinsatser på svenskt teckenspråk.

Vi stöder förslaget i betänkandet om att ge SPSM i uppdrag att utveckla ett självskattningsmått, under förutsättning att det tar hänsyn till vår målgrupps rätt till svenskt teckenspråk och de olika skolformer som dessa barn och elever deltar i.

Läs hela remissen här

 

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”