Pressmeddelande från Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund: Nej till kommunalt huvudmannaskapsansvar för specialskolorna!

Pressmeddelande från Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund: Nej till kommunalt huvudmannaskapsansvar för specialskolorna!

2018-06-13

Utredningen som ska göra en översyn av skolmyndigheterna har i måndags lagt fram sitt betänkande. I betänkandet föreslås att med anledning av att förslaget om att nuvarande tre av fyra skolmyndigheter – Skolverket, Skolinspektionen och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) slås ihop till en enda skolmyndighet ska specialskolorna ha kommunalt huvudmannaskapsansvar istället för statligt som det är nu. Utredningen lägger också fram ett alternativt förslag gällande specialskolorna – att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna.

Vi, Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, motsätter oss kraftigt förslaget om att lägga specialskolorna på kommunala huvudmän. Vi befarar att om förslaget går genom kommer det ge oerhörda negativa konsekvenser för den teckenspråkiga miljön på specialskolorna och därmed äventyra döva barns möjligheter till likvärdig utbildning.

Den otydliga utbildningskedjan för döva barn riskerar bli ännu otydligare med kommunalt ansvar. Vi ser det på förskolorna som kommunerna ansvarar för där teckenspråkiga alternativ har minskat markant samt varierar mycket i hur de säkerställer en teckenspråkig miljö. Vi ser den skrämmande utvecklingen i Danmark och Norge där flera skolor för döva barn har lagts ner efter att kommunerna tagit över ansvaret. Där Danmark har fått kritik av människorättsorganisationer för döva elevers bristande tillgång till teckenspråk.

Vårt arbete strävar alltid efter en nationell samordning för oss döva teckenspråkiga medborgare. Vi kämpar för en nationell samordning för döva barns rätt att få teckenspråk. Vi kämpar för en nationell tolktjänst. Vi kämpar för en nationell samordning för äldreomsorg till äldre döva. Vi kämpar för våra rättigheter varje dag eftersom vi ser att kommuner och regioner inte klarar av att tillmötesgå dem. Därför eftersträvar vi i vårt arbete att ha samlad enhetlig kompetens för den lilla gruppen som döva är och som sträcker sig över kommun- och regiongränserna.

Förslaget om kommunalt huvudmannaskap för specialskolorna går tvärtemot vår strävan. Vi befarar splittring och försämrade möjligheter för döva elever precis som vi har sett för döva förskolebarn, döva användare av tolktjänster och för äldre döva som behöver äldreomsorg.

Därför säger vi ett bestämt och absolut nej till förslaget att flytta över huvudmannaskapsansvaret för specialskolorna till kommunerna! Däremot ger vi vårt stöd till förslaget om att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna som vi anser kan stärka döva elevers förutsättningar till fullgod teckenspråkig skolmiljö och möjlighet till likvärdig utbildning.

Ett absolut ja till en egen statlig myndighet för specialskolorna!

Se hela pressmeddelande + i pdf: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Se hela pressmeddelande i word: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Laith Fathulla, förbundsordförande

E-post: laith@nullsduf.se 
SMS: 073-527 35 75Alexandra Polivanchuk, generalsekreterare 

E-post: alexandra@nullsduf.se 
SMS: 073-745 39 69

Sveriges Dövas Riksförbund
Åsa Henningsson, förbundsordförande

E-post: asa.henningsson@nullsdr.org
SMS: 073-508 69 30

Tobias Palmkvist, intressepolitisk strateg
E-post: tobias.palmkvist@nullsdr.org
SMS: 070-717 70 87

Lämna ett svar