Engagera dig

Bilda/driva ungdomsklubb

Tips och råd

Här får du tips och råd hur du kan bilda en lokal ungdomsklubb där du bor. Eftersom SDUF arbetar på riksnivå så är varje lokal ungdomsklubb jätteviktig. Varför? Jo, det är just ungdomsklubbarna som har närmast kontakt med medlemmarna. Ungdomsklubbarna ger medlemmarna möjlighet att påverka på SDUF:s förbundsstämma, delta på roliga aktiviteter på hemmaplan och kanske möjlighet att påverka politikerna där ni bor.

Denna information vänder sig i första hand till ungdomar och ungdomsklubbar. Är du nybörjare eller veteran? Det spelar ingen roll så länge du vill komma igång men inte riktigt vet hur det fungerar, är ny i styrelsen, vill fräscha upp minnet eller bara helt enkelt är nyfiken.

SDUF:s förhoppning är att du ska få stöd och hjälp av denna information när du öppnar en ny eller återskapar en ungdomsklubb.

Lycka till!

Ladda ned PDF-filen med samma innehåll som på det här hemsidan (”Tips & Råd”)

Ny ungdomsklubb/återskapande

Om du vill bilda en ny ungdomsklubb eller återbilda en vilande ungdomsklubb så måste du först bilda en interimsstyrelse (en tillfällig styrelse).

En interimsstyrelse ska bestå av minst tre personer; ordförande, sekreterare och kassör. En interimsstyrelse jobbar fram till det första årsmötet som är en ungdomsklubbs högsta beslutande organ. På årsmötet kan alla medlemmar vara med och bestämma, säga vad de tycker, påverka och rösta på olika förslag och också rösta fram en riktig styrelse.

Vad gör en interimsstyrelse? Jo, i huvudsak ska en interimsstyrelse förbereda för en riktig och fungerande styrelse. Om ungdomsklubben har varit vilande kan det vara en bra idé att ta kontakt med dövföreningen på den lokala orten eller SDUF och se om de har material, information eller saker som är ungdomsklubbens.

Självklart ska interimsstyrelsen ta kontakt med gamla och nya medlemmar. Ta kontakt med dövföreningen, de har säkert medlemmar mellan 6 och 30 år! Tänk på att klubben ska ha minst fem medlemmar för att kunna bli ansluten till SDUF.

När interimsstyrelsen känner att det är dags för det första årsmötet är det viktigt att interimsstyrelsen tänker på det här och ordna fram innan:

Namnförslag till den nya styrelsen – ni kan föreslå er själva eller andra (se kapitlet om styrelseledamöternas roller, särskilt om vilka åldersgränser som kan finnas), två revisorer och personer till valberedningen, förslag på stadgar, förslag till verksamhetsplan och budgetplan.

Verksamhet

Vilka aktiviteter kan en ungdomsklubb genomföra? I princip är allting möjligt! Ett tips är att bilda olika gruppverksamheter; tjejgrupp, killgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, 18-30årsgrupp, o.s.v. Ofta är det en bra idé att ha en särskild mötesplats. Man kan använda dövföreningens lokal eller kanske på lång sikt till och med öppna en egen ungdomsgård!

För att få era medlemmar att vakna är det smart att ha en väl fungerande kommunikationskanal som t ex Facebook. En hemsida eller blogg är också ett snabbt sätt att nå ut till medlemmarna. Ett annat tips är att använda dövföreningens medlemstidning och skriva information om kommande aktiviteter. Använd gärna mycket teckenspråk!

Förslag på aktiviteter en ungdomsklubb kan genomföra:

  • Filmkvällar
  • Sociala kvällar
  • Tårttävlingar
  • Större resor som t ex heldag på Liseberg eller weekend med fjällvandring
  • Disco- eller festkvällar för olika åldersgrupper
  • Utflykter som bad, gokart, paintball och massor mer!

Några arbetsgrupper kan vara bra att ha, exempelvis filmklubb, underhållningsgrupp, kulturgrupp, intressepolitisk grupp, o.s.v. Oftast jobbar personerna i arbetsgruppen ideellt, då innebär det att de ställer upp frivilligt och inte får någon lön.

Dags för årsmöte

På årsmötet väljer medlemmarna styrelse, revisorer och valberedning för ett år framöver. Stadgar, verksamhetsplan och budgetplan ska också godkännas på årsmötet.

Ett årsmöte behöver en mötesordförande, en mötessekreterare och en dagordning, så det är viktigt att ni tänker på innan att ordna namnförslag till dessa personer plus en dagordning till årsmötet.

Tänk på att skicka kallelse till medlemmarna i god tid! (Rekommenderad tid är mellan två veckor och en månad före.)

Dagordning
Här kan du hitta en mall på hur en dagordning kan se ut

Stadgar
En ungdomsklubbs regler kallas för stadgar och i den ska det finnas all information om hur ungdomsklubben ska fungera och hur styrelsen ska jobba.

Om ni inte har egna stadgar eller är osäker på hur ni ska formulera era stadgar, kan ni klicka här för att få SDUF:s normalstadgar för våra ungdomsklubbar. Tänk på att om ni inte fixar stadgar kan ni inte bli ansluten till SDUF.

Verksamhetsplan
En verksamhetsplan ska godkännas av medlemmarna och den talar om för styrelsen hur de ska jobba under det kommande året.

I verksamhetsplanen ska det innehålla vad styrelsen ska jobba med, vilka mål som finns, vad klubben strävar efter och vilka aktiviteter som ska genomföras. En mall på verksamhetsplan finns här.

Budgetplan
En budgetplan är en ekonomisk beräkning på vad en förening planerat göra i sin verksamhetsplan. En budgetplan ska då innehålla intäkterna och utgifterna för det kommande året. En mall på budgetplan finns här.

Styrelsens roller

Hela styrelsens främsta mål är att se till att ungdomsklubben fungerar och att allt är som det ska. Då är det bra om alla i styrelsen vet vad stadgarna innehåller – för stadgarna innehåller de viktigaste arbetsuppgifterna. En styrelse ska även: genomföra de beslut som har tagits vid årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten, fördela ansvarsområden på ett bra sätt och se till att det finns verksamhet för medlemmar.

Ordförande
Ordföranden har det övergripande ansvaret för att ungdomsklubben fungerar, leder ungdomsklubbens arbete och är ansiktet utåt. Ordföranden ska se till att alla arbetsuppgifter fördelas på ett bra sätt inom styrelsen. Ordföranden bör vara myndig.

Vice ordförande
Vice ordförande tar över ordinarie ordförandes arbetsuppgifter och åtaganden när denne är förhindrad.

Sekreterare
Sekreteraren sköter det administrativa arbetet. Sekreteraren ansvarar alltså för posten, alla papper, medlemsregistret, arkiverar och skriver protokoll vid möten. En sekreterare skickar även ut kallelser och inbjudningar. Tillsammans med ordföranden ordnar sekreteraren en dagordning inför varje möte.

Mycket av sekreterarens uppgifter kan samordnas med dövföreningen (post, medlemsregister och arkiv). Om ungdomsklubben har en anställd medarbetare kan denne adjungeras till styrelsen och fungera som styrelsens sekreterare.

Kassör
Kassören ansvarar för ungdomsklubbens ekonomi och sköter bokföringen. En kassör ansvarar också för ekonomiska rapporter till styrelsen. Styrelsen väljer själva om de vill ha rapporter vid varje styrelsemöte eller endast vid varje kvartal. Kassören ska vara myndig.

Ledamot
En ledamot är minst lika viktig som alla andra ledamöter som har särskilda funktioner och ledamoten är lika delaktig i hur styrelsen ska arbeta, är med och både föreslår samt tar olika beslut och ansvarar för uppgifter som han/hon har delegerats av styrelsen.

Firmatecknare
Ungdomsklubben bör ha två firmatecknare. Det är firmatecknarna som har rätt att öppna konto för klubben och ta ut pengarna. Firmatecknarna kan även ta ut särskilda postförsändelser och paket, skriva under större fondansökningar och övriga papper.

En firmatecknare är en person som fått förtroendet och uppgiften att teckna olika avtal och dylikt i klubbens namn. Normalt är det klubbens ordförande och kassör som är firmatecknare. Firmatecknarna ska vara myndiga.

Arbetsutskott
I större styrelser, med t ex sju personer, har man ofta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet (AU) är en arbetsgrupp som bildas inom styrelsen och brukar oftast vara tre personer från styrelsen – ordföranden, vice ordföranden och kassören. Ett arbetsutskotts uppgifter är att förbereda olika saker inför styrelsemöten eller andra saker. Syftet med ett arbetsutskott är att det ska underlätta styrelsens arbete och göra det mer effektivt.

AU beslutar även i brådskande ärenden och kan bara fatta beslut om kostnader upp till ett visst belopp som styrelsen har fastställt, exempelvis fem eller tio tusen kronor.

Andra viktiga roller utanför styrelsen

Valberedningen
Valberedningen (VB) är en viktig grupp utanför styrelsen. Valberedningen är en fristående arbetsgrupp som har i uppgift att följa upp styrelseledamöterna under året. Valberedningen ska också rekrytera nya personer till nästa styrelse och lämna in namnförslag på den nya styrelsen till årsmötet.

En valberedning brukar bestå av tre personer – en sammankallare och två ledamöter. Valberedningen väljs vid ungdomsklubbens årsmöte.

Revisorer
En revisors arbetsuppgift är att granska klubbens bokföring och gå genom protokoll och andra viktiga handlingar. Detta kallas för revision och en revision består av två delar. Den första delen heter redovisningsrevision och handlar om den ekonomiska redovisningen och alla siffror. Den andra delen heter förvaltningsrevision och handlar om hur styrelsen skött sitt arbete, om de följt de beslut som tagits och inte brutit mot klubbens stadgar eller andra regler/lagar.

Vid årsmötet ska revisorerna berätta om hur de tycker ungdomsklubben och dess styrelse har fungerat, detta gör de genom deras revisionsberättelse.

Det finns två olika typer av revisorer, lekmannarevisor respektive kvalificerad revisor. En lekmannarevisor (ett annat begrepp är ”förtroendevald revisor”) är någon som saknar revisorsexamen. En kvalificerad revisor är däremot ekonomiskt utbildad och har avlagt revisorsexamen. Det finns två olika typer av kvalificerade revisorer: godkänd revisor samt auktoriserad revisor.

Det räcker om ungdomsklubben bara har två förtroendevalda lekmannarevisorer, men tänk på att om man vill söka större bidrag så kräver en del bidragsgivare att klubben har minst en kvalificerad (oftast auktoriserad) revisor.

Kolla med dövföreningen! Kanske kan ni använda samma revisorer som dövföreningen har så att ni slipper leta efter revisorer.

Revisorerna väljs vid ungdomsklubbens årsmöte.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få en bredd på medbestämmandet i verksamheten. En arbetsgrupp kan bestå av några personer, från styrelsen eller andra medlemmar. Arbetsgruppen kan vara permanent, t ex Filmgruppen som ordnar regelbundna filmkvällar. Eller så kan arbetsgruppen vara ”ad hoc” – dvs tillfällig, t ex inför en större aktivitet. Kanske en resa till en annan stad och ungdomsklubb? När aktiviteten och resan är genomförd, så är arbetsgruppen avslutad.

Vad en ungdomsklubb ska ha

Valberedningen
Valberedningen (VB) är en viktig grupp utanför styrelsen. Valberedningen är en fristående arbetsgrupp som har i uppgift att följa upp styrelseledamöterna under året. Valberedningen ska också rekrytera nya personer till nästa styrelse och lämna in namnförslag på den nya styrelsen till årsmötet.

En valberedning brukar bestå av tre personer – en sammankallare och två ledamöter. Valberedningen väljs vid ungdomsklubbens årsmöte.

Revisorer
En revisors arbetsuppgift är att granska klubbens bokföring och gå genom protokoll och andra viktiga handlingar. Detta kallas för revision och en revision består av två delar. Den första delen heter redovisningsrevision och handlar om den ekonomiska redovisningen och alla siffror. Den andra delen heter förvaltningsrevision och handlar om hur styrelsen skött sitt arbete, om de följt de beslut som tagits och inte brutit mot klubbens stadgar eller andra regler/lagar.

Vid årsmötet ska revisorerna berätta om hur de tycker ungdomsklubben och dess styrelse har fungerat, detta gör de genom deras revisionsberättelse.

Det finns två olika typer av revisorer, lekmannarevisor respektive kvalificerad revisor. En lekmannarevisor (ett annat begrepp är ”förtroendevald revisor”) är någon som saknar revisorsexamen. En kvalificerad revisor är däremot ekonomiskt utbildad och har avlagt revisorsexamen. Det finns två olika typer av kvalificerade revisorer: godkänd revisor samt auktoriserad revisor.

Det räcker om ungdomsklubben bara har två förtroendevalda lekmannarevisorer, men tänk på att om man vill söka större bidrag så kräver en del bidragsgivare att klubben har minst en kvalificerad (oftast auktoriserad) revisor.

Kolla med dövföreningen! Kanske kan ni använda samma revisorer som dövföreningen har så att ni slipper leta efter revisorer.

Revisorerna väljs vid ungdomsklubbens årsmöte.

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få en bredd på medbestämmandet i verksamheten. En arbetsgrupp kan bestå av några personer, från styrelsen eller andra medlemmar. Arbetsgruppen kan vara permanent, t ex Filmgruppen som ordnar regelbundna filmkvällar. Eller så kan arbetsgruppen vara ”ad hoc” – dvs tillfällig, t ex inför en större aktivitet. Kanske en resa till en annan stad och ungdomsklubb? När aktiviteten och resan är genomförd, så är arbetsgruppen avslutad.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är något som alla i styrelsen brukar få vid årsmötet, för det förgående året. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har gjort rätt och att man kan lägga året bakom sig.

Om ungdomsklubbens medlemmar känner att styrelsen inte har skött sig och gjort grova fel, som t ex att inte sköta ekonomin på ett bra sätt eller tagit beslut som varit dåliga, så kan medlemmarna välja att inte bevilja ansvarsfrihet till en person eller flera inom styrelsen. Att inte bevilja ansvarsfrihet är något allvarligt, så det är viktigt att medlemmarna kan motivera sitt beslut och har starka skäl till att inte bevilja ansvarsfrihet.

Vad konsekvenserna blir beror på varför styrelsen inte får ansvarsfrihet, till exempel så kan styrelsen bli skyldig till att betala tillbaka till klubben. En annan konsekvens av att inte beviljas ansvarsfrihet är att ledamöterna i fråga lämnar sina platser till förfogande, att de avgår ur styrelsen med omedelbar verkan om medlemmarna vill det.

Varifrån kan man få pengar?

Pengar är nyckeln till mycket, och ju mer pengar man har desto lättare kan man genomföra olika aktiviteter. Det finns många platser man kan få pengar från: medlemsavgifter, olika fonder, kommunalt bidrag till lokalhyra, SDUF (bonussystem och verksamhetsfond) och från andra håll.

Ni kan söka hos vilka fonder som helst – så länge ungdomsklubben och klubbens fondansökningar uppfyller de kriterier som fonderna har. Ett par tips är: Allmänna Arvsfonden (för större projekt) och SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse.

Tänk på att om du ska söka hos Allmänna Arvsfonden så är det bra om ni får en stödskrivelse från SDUF, eller samarbetar med SDUF – så att ni kan få administrativt stöd. Det är dessutom lättare att få pengar om en riksorganisation är med i projektet. Ni kan också kontakta SDUF för att få en förteckning över vilka fonder som finns att söka hos.

Bidrag att söka hos SDUF:s fonder

Gum Anders minnesfond (verksamhetsfond) & Dövas dag fond
Denna fond är för ungdomsklubbens hela verksamhet, inklusive deltagande i Dövas dag. SDUF vill uppmuntra döva ungdomars deltagande i det årliga evenemanget Dövas Dag som arrangeras tredje helgen i september på olika orter i hela Sverige. Många ungdomsklubbar saknar tillräcklig med ekonomiska resurser för att bekosta resa och logi för sina medlemmar. Denna fond har därför för syfte att ge ekonomiskt stöd till ungdomsklubbarna för att de ska kunna anordna resor till Dövas Dag för sina medlemmar, och för övrig verksamhet under året.

Länk direkt till SDUF:s fonder, information och blanketter finns här

Besökadress och postadress
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Rissneleden 138, 6 tr, 174 57 Sundbyberg
Mail: kansli@nullsduf.se
Webbdesign: Pixelius

Loggotyp över Sveriges Dövas Ungdomsförbund

”Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.”