Remissvar på “Samordning, ansvar och kommunikation” (SOU 2016:46)

Remissvar på “Samordning, ansvar och kommunikation” (SOU 2016:46)

https://vimeo.com/193674208

SDUF:s förbundsordförande Laith Fathulla och SDR:s tf. förbundsordförande Henrik Sundqvist summerar det gemensamma remissvaret på betänkandet “Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46).

SDR och SDUF har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka elevernas måluppfyllelse och deras rättigheter i deras skolutveckling och göra det möjligt för deras vårdnadshavare att i större omfattning kunna välja skola. Vi ser att det finns flera förslag i positiv riktning, men vi är mycket kritiska till att flera av utredningens förslag istället kommer att innebära kraftiga försämringar och begränsningar i döva och hörselskadade barn och ungdomars rätt till teckenspråk och undervisning i en skolmiljö som bäst gynnar deras utbildning och sociala utveckling. Utredningens målgruppsbeskrivning och förslag har utgått från ett medicinskt och audiologiskt perspektiv, framför ett språkligt, och grundar majoriteten av förslagen utifrån föreställningen att en skolgång i kommunal verksamhet är den bästa lösningen för stora delar av målgruppen. Utredningen har dock lämnat några förslag i rätt riktning, såsom att etablera regionala nav, stärka teckenspråkets ställning i skolan, avskaffa kravet på speciallärarkompetens för alla lärare inom specialskolan samt att satsa på utbildning i teckenspråk för lärare samt fortbildningsinsatser. Utredningen har också uppmärksammat vikten av att utveckla den genuina teckenspråksmiljön på specialskolorna.

Förslagen utgår från att tillgång till teckenspråkig miljö ska avgöras utifrån om barnet kan tillgodogöra sig talad svenska eller inte. Vi vill ha ett “både och”-perspektiv i stället för “antingen eller”. Även hörselskadade som vill växla mellan talad svenska och svenskt teckenspråk ska få möjlighet att gå i specialskolan som kan erbjuda teckenspråkig miljö.

Enligt både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Språklagen ska inlärning, utveckling och användandet av teckenspråk främjas och ingen av dessa dokument begränsar rättigheter eller skyldigheter på grund av att barnet också kan ta till sig talad svenska. Vi upplever att utredningen saknat adekvat kunskap om målgruppen och att det nu resulterat i en målgruppsdefinition som vi inte kan acceptera. Flera av förslagen innebär en försämring av en grupp elevers möjligheter att få undervisning i teckenspråksmiljö tillsammans med andra teckenspråkiga, vilket är en viktig faktor för en god språkutveckling. Vår övertygelse är att regeringen inte avser att begränsa tillgången till teckenspråk och därmed bryta mot både Språklagen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Enligt utredningens direktiv 2013:29 är en del av uppdraget;

“Det behövs därför en samordnad satsning för att stödja kommunala, enskilda och statliga huvudmän så att de ska kunna utveckla sin verksamhet för elever inom aktuell målgrupp och därmed öka möjligheterna för eleverna och deras vårdnadshavare att välja skola.“

Vi upplever att utredningens förslag medför begränsningar i elever och deras vårdnadshavares skolval, då möjligheten att välja specialskolan minskas om de geografiska avstånden blir längre på grund av färre antal specialskolor i kombination med strängare krav för att få börja på specialskolan. För de elever som kan se nytta av ett tvåspråkigt stöd från tidig förskola upp till högre studier, oavsett hörselförmåga ska tillgängligheten till teckenspråkig skolmiljö inte begränsas.

Vår uppfattning är att kommunerna saknar förutsättningar för att skapa en acceptabel skolsituation för döva och hörselskadade elever. Därför måste staten ta ett större ansvar så att dessa elever kan garanteras en likvärdig utbildning. Som förslagen ser ut i nu kommer de inte att leda till de mål som är uppsatta om ökad måluppfyllelse och ökad valfrihet.

Här presenterar vi några av förslagen tillsammans med våra kommentarer.
SDR och SDUF tillstyrker förslaget 9.2 Förstärkt rätt till teckenspråk. Men SDR och SDUF är försiktigt positiva till att utveckla metoder och möjligheter med fjärrundervisning så att det kan vara ett komplement i undervisningen i teckenspråk som ämne. Detta bland annat för att överbrygga geografiska avstånd och brist på teckenspråkslärare. Men det kan inte ersätta språkundervisning där elever och lärare har ett samspel i samma rum och leder förstås inte till en sådan språkutveckling eleven kan få i en teckenspråksmiljö.

SDR och SDUF avstyrker utredningens förslag ”10.3 Stärk teckenspråket i specialskolan” om den regionala specialskolans geografiska bindning upphävs och att verksamheten ska koncentreras till högst tre enheter då vi inte delar utredningens uppfattning om en snävare målgrupp för specialskolan. Vi oroar oss också för att verksamhet monteras ner utan att det är säkerställt att det ersätts med fungerande alternativ. Utredarna konstaterar att talad svenska har fått större plats i skolverksamheten och att det slår mot eleverna som talar teckenspråk dagligen. Detta har SDR och SDUF också sett och påpekat till SPSM att skolorna måste arbeta mer aktivt med teckenspråksmiljön och uppnå en jämlikhet mellan språken. Men detta behöver inte innebära att elever som växlar mellan tecknat och talat språk utestängs från skolorna.

SDR och SDUF tillstyrker utredarens förslag om att etablera regionala nav (kapitel 18.2). Det skulle kunna främja samverkan mellan olika huvudmän och olika kompetenser och kan innebära ett starkare stöd till elever och föräldrar. En viktig uppgift för naven är också att skapa goda möjligheter för elever att få information och möjligheter lära sig och utveckla teckenspråk. Utöver information om teckenspråk behövs också information om hörselhjälpmedel och olika alternativ till stöd. Men SDR och SDUF delar inte utredningens förslag om navens finansiering. Det är inte acceptabelt att ställa två skolalternativ mot varandra som utredningen nu gjort genom förslaget att de regionala naven med riktade resurser mot individualintegrerade elever ska finansieras av nedläggning av specialskolor.

SDR och SDUF tillstyrker förslaget ”19. Förändrad roll för SPSM” Och anser att SPSM bör även få uppdrag att genom proaktivt arbete se till att döva och hörselskadade elever och deras föräldrar för information om specialskolorna och vad de kan erbjuda som till exempel kompetens att möta målgruppen, en trygg teckenspråksmiljö med möjligheter till en bra undervisning.

20.2 SAK-miljöer: SDR och SDUF ser att många elever som placeras individualintegrerat inte får möjlighet till delaktighet och likvärdig utbildning. Vi ser också att många kommuner inte klarar sitt uppdrag att möta elevernas behov. Därför är vi positiva till utredarens förslag att etablera SAK-miljöer där kompetens kan samlas. Vi ställer oss frågande till var den stora grupp döva och hörselskadade som vill välja talad undervisning men också få möjlighet att lära sig och använda teckenspråk ska gå i skolan. Om det är i SAK-miljöer dessa elever ska gå behöver utredningens förslag kompletteras med att det i SAK-miljön ska finnas personal som behärskar teckenspråk.

SDR och SDUF tillstyrker att beslutet angående målgruppstillhörighet ska kunna överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd, men vill samtidigt ifrågasätta kompetensen hos hemkommunen att kunna göra rätt bedömning så att det bör tas beslut tillsammans med SPSM:s resurscentrum eller rådgivningsverksamhet.

Vi anser att om eleven anses tillhöra målgruppen för en SAK-miljö och söker plats i sådan miljö ska kommunen inte kunna neka eleven detta. Det är viktigt utifrån elevrättsperspektiv.

SDR och SDUF anser att det är mycket angeläget att göra satsningar på att förbättra döva och hörselskadade barns möjligheter till en likvärdig utbildning och full delaktighet på deras egna villkor. Se barnen utifrån ett språkligt och pedagogiskt perspektiv och bejaka de fördelar och valmöjligheter som döva och hörselskadade får genom att få tillgång till både svenskt teckenspråk och svenska.

Se vårt gemensamma remissvar i sin helhet och till utredningens betänkande i pdf-fil nedan.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Förbundsordförande Laith Fathulla, SDUF
laith@nullsduf.se

Tf. förbundsordförande Henrik Sundqvist, SDR
henrik.sundqvist@nullsdr.org

Remissvar i PDF fil (ladda ner)

Lämna ett svar