Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

Nationella Skolrådets extra möte och Ungdomsstyrelsens nätverksmöte:

Jannicke Kvitvær och Florian Tirnovan har varit med på Nationella Skolrådets extramöte den 14 januari om sexuella trakasserier som har skett inom SPSM:s skolor. Under mötet beslöt man att bilda en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer vars arbetsgrupps syfte är att tydliggöra vem som ska betala för resurser, samtalsstöd- och tolkkostnader för de drabbade. Arbetet pågår nu, och nästa arbetsgruppsmöte är i början av februari. Arbetsgruppen ska också se till att det ska tillsättas en extern utredning på alla SPSM:s skolor, vilket SPSM nu har lovat ska genomföras, http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/misstankta-sextrakasserier-pa-dovskolor-ska-utredas.

Den 4 februari ska SDUF vara med på Ungdomsstyrelsens nätverksmöte om sexuella övergrepp. Flera olika organisationer är bjudna till mötet. Tanken bakom nätverksmötet är initiera en plattform för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som vill dra igång eller har erfarenhet av att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och stödja en utveckling av ett förebyggande arbete inom föreningslivet.

Övrig information

SDUF skickade frågor till alla SPSMs skolors elevråd för två veckor sedan. Vår avsikt med frågorna är att elever får chansen att berätta om hur det är att vara elev i skolan idag och hur kommunikationssamspel med mellan elever och vuxna fungerar i den dagliga skolmiljön. SDUF anser att det är viktigt med en flytande kommunikation mellan elever och elevvårdsteam för att säkra både elevhälsan och skolmiljön. Vi i förbundet ska följa upp de svaren vi får från elevråden.

En viktig sak som kom har kommit fram är att myndigheten säger de inte har fått någon anmälan direkt från tidigare elever och drabbade. SDUF uppmuntrar alla som blivit utsatta för kränkande behandling i skolan att kontakta SPSM direkt; om en utsatt person kontaktar SPSM direkt kommer det bli dokumenterat och personen kommer få det samtalsstöd som behövs.

Du kan skicka in klagomål direkt till SPSM:s ledning om du inte är nöjd med hur skolan hanterar klagomålet. Det gör du via Rättsenhetens kvalitetssamordnare Christina Sundquist, christina.sundquist@nullspsm.se. Du kan läsa mer om detta på SPSMs webbsida: http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Lamna-klagomal/

Behöver du samtalsstöd kan du kolla på länkarna som SDR har samlat ihop här:  http://www.sdr.org/item/1128-stodsamtal-med-anledning-av-handelser-i-dovskolan

Sverige Dövas Ungdomsförbund

27 januari 2014

SPSMs svar på vårt öppna brev

SDUF har fått svar från SPSM på vårt öppna brev, ni kan läsa svaret här.
Vi ska följa upp svaren och se om svaren stämmer med det som är i dövskolorna i dag. Bland annat vill vi se till att dövskolorna följer sina likabehandlingsplan och om det är teckenspråkskunniga inom alla sociala sammanhang i skolorna.

Del 1:

Vi har tagit emot Ert brev idag med synpunkter på vår hantering av den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers kränkningar i specialskolan. Vi vill med detta brev ge ett kort svar och återkommer på måndag med kompletteringar. 

Förutom de åtgärder som redan är vidtagna gällande handlingsplaner etc. kommer vi att uppmärksamma och säkerställa att elever i de teckenspråkiga specialskolorna har tillgång till kontaktpersoner som kan kommunicera på teckenspråk på det sätt ni beskriver. Min uppfattning är att det redan finns.

När vi igår fick besked om att varken Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda myndighetens anmälan om kränkning vid Manillaskolan vidare (eftersom händelsen ligger för långt tillbaka i tiden för att omfattas av nuvarande lagstiftning), har vi i pressmeddelande på vår hemsida meddelat att vi nu överväger vilka åtgärder myndigheten kan vidta så frågan belyses vidare. Myndigheten avser att ta fram ett förslag tillsammans med myndighetens nationella Skolråd där berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade.

 

I pressmeddelandet citeras generaldirketör Greger Bååth:

– För oss är det ändå viktigt att gå tillbaka för att se vad kan vi lära av detta och hur vi kan förhindra att det  sker igen, säger Greger Bååth, generaldirektör. Tillsammans med rapporten från internrevisionen som syftar till att kvalitetssäkra hur vi arbetar idag, hoppas vi få de underlag vi behöver för att försäkra oss om att barns berättelser idag blir lyssnade till och tas på allvar.

Hoppas detta korta svar ger den information ni önskar idag. Vi återkommer på måndag.

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör                   

Del 2:   

Kompletterande svar på Ert brev 2013-12-07

Vi önskar med detta brev ge några kompletterande svar på Ert brev i lördags 7 december.

Alla våra specialskolor har sk likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling. Efter den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers upplevelser av kränkningar har vi vid alla våra skolor säkerställt att de planer som finns är uppdaterade och att elever vet vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de upplever händelser som är kränkande. Vi har även säkerställt att det finns medarbetare som eleverna kan kommunicera med. Vid våra teckenspråkiga specialskolor finns flera medarbetare med hög teckenspråkskompetens som eleverna kan vända sig till. En viktig grupp i detta sammanhang – sammanhang som ni beskriver som sociala – är varje skolas elevhälsa. Där finns på alla skolor idag minst en medarbetare som kan kommunicera på teckenspråk.

I de handlingsplaner som finns på specialskolorna mot kränkande behandling framgår att barns berättelser ska tas på allvar och att skolan ska reagera omedelbart. Ett viktigt arbete framåt är att säkerställa att så alltid sker.

Som jag beskrev i mitt svar redan i lördags avser vi att tillsammans med myndighetens nationella Skolråd, där intresseorganisationer och varje skolas Föräldraråd är representerade, ta fram ett gemensamt förslag till hur vi går vidare med klargöranden och aktiviteter framåt i denna fråga. Förutom detta har generaldirektör Greger Bååth gett vår internrevision i uppdrag att granska frågan. Även svaret som ska lämnas till Diskrimineringsombudsmannen ang likabehandlingsplaner vid Manillaskolan blir ett underlag för det fortsatta arbetet.

På vår hemsida finns närmare information om vårt arbete i specialskolan bl.a. gällande likabehandlingsplaner.

Hoppas med detta att era frågor är besvarade och att ni kan delta i det fortsatta arbetet tillsammans med Skolrådet.

 

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör                        

Den falska tolken

Det är en stor uppståndelse det här med den falska teckenspråkstolken.

Självklart är det tråkigt att det hände under Nelson Mandelas minnesceremoni i Sydafrika, men det är viktigt att komma ihåg att tolkproblem sker inte endast i Sydafrika.

Det händer i hela världen, även i Sverige med. Vi har inte ett exakt samma problem men problem har vi iallafall. Kvalitetssäkringen är ett exempel. Statens budgetering för teckenspråkstolkning också, det har minskats på sistone vilket leder till att färre tolkar och att vi har svårare att få tolk.

Vi är fullt medvetna om detta problem och har därför redan en arbetsgrupp tillsammans med hörselorganisationerna som jobbar med tolktjänsteutredningen (som blev nerlagd) men vi jobbar vidare för ett tillgängligt samhälle!

Nya styrelsemedlemmar

Efter den extra förbundsstämman i lördags så har SDUF fått in två nya styrelsemedlemmar.

David Farkas – ersätter Charlotta Digerstam fram till förbundsstämman 2014
Mia Modig – ersätter Ellinor Persson fram till förbundsstämman 2015

NyaSTyrelsen

Uttalande från extra förbundsstämma

 Till Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

I anledning av Expressens artiklar från 30 november, 1 december och 2 december om de sexuella trakasserierna inom två av Sveriges dövskolor, Manillaskolan och Birgittaskolan, så vill vi i Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) ta upp några punkter med er:

I er uttalande berättar ni: «Vi kvalitetssäkrar samtliga skolors planer mot kränkande behandling och barnkonventionen genomsyrar verksamheten. Planerna ska säkerställa att alla elever ska veta vilka rättigheter de har och var de kan vända sig om de upplever att de utsätts för kränkande behandling».
SDUF vill att dessa planer ska tydliggöras och att det vidare ska tas med i er handlingsplan. Vi vill också att ni arbetar för att det ska finnas teckenspråkskunniga personer i sociala sammanhang i skolarna. Det ska finnas teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och elevvårdsteam.

Vidare säger Greger Bååth; «Som en extra åtgärd har jag gett vår internrevision i uppdrag att granska hur skolorna arbetar för lika behandling utifrån ett barnrättsperspektiv, skollagen och diskrimineringslagen».

Enligt barnkonventionen, och speciellt artikel 25 «varje barn har rätt till social trygghet», ska alla barn känna en trygghet i vem de ska kontakta om det förkommer orättvis eller fel behandling. Vi kräver därför att ni arbetar för att det ska uppföras i varje och en skolas handlingsplan om att det ska vara teckenspråkskunniga personer i alla sociala sammanhang i skolarna. Det är för att elever ska lättare vända sig till någon om de upplever någon form av kränkande behandling. Döva och hörselskadade elever har rätt på teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och i elevvårdsteam, eleverna ska få tillgång till att diskutera känsliga frågor med flera vuxna på sitt eget språk.

Ni har anmält er till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen, SDUF vill ifrågasätta varför denna anmälan kom efter att oberoende myndighet, polisen, lade ner polisutredningen? Och varför blev denna anmälande offentliggjord efter att Expressens artiklar kom i dagens ljus?
SDUF vill vara klar på att det ska göras en utredning med en gång om ett barn säger något illavarslande. Vi kräver att SPSM i framtiden ska begära en utredning direkt när liknande fall som det nu Expressen har tagit upp uppkommer. Och vi vill i den anledning också veta om det finns någon form för beredskap inom SPSM, som kvalitetssäkrar att en utredning kommer på plats så fort som möjligt i dessa fall?
I Expressens artiklar beskrivs sexuella trakasserier i två av dövskolorna som ni var medvetna om. Vi vet det har hänt andra saker inom andra dövskolor i Sverige; det har förkommet olika form av våld mellan lärare och elever. Och det förkommer också ovanligt mycket prat om sex, både mellan eleverna och mellan vuxna inför eleverna i skolarna. Det här skall ni också vara medvetna om. Vuxna ska inte prata om sex på fel sätt inför barn, och våld ska inte förkomma.

Eftersom det nu har kommit upplysningar som visar att ni inte har hanterat barnens larm på ett bra och rätt sätt kräver SDUF att ni nu garanterar en utredning, även en extern utredning, och att ni ska göra en omstrukturering i alla Sveriges Dövskolor, till exempel revidera och följa upp alla likabehandlingsplaner i dövskolorna. Vi i SDUF vill också att ni i SPSM går ut med en offentlig ursäkt på teckenspråk till alla berörda i denna sak.

 

Vi önskar oss ett svar omedelbart.
Sverige Dövas Ungdomsförbund
7 december 2013

Torsdagsaktionen fortsätter!

Imorse stod Jannicke och Florian tillsammans med andra förbunden utanför Rosenbad och delade ut broschyrer till ministrarna.
Vi fortsätter tills otillgänglighet klassas som diskriminering, flera andra länder har redan det, det är dags för Sverige!

TorsdagsaktionenBild från DHR.