Boka en ambassadör till din lokala/regionala styrelse i vår!

När våren kommer medföljer nya, spännande möjligheter! Nu har alla organisationers lokala- och regionala avdelningars styrelser i En Stärkt Röst möjligheten att boka en av projektets ambassadörer för ny inspiration.

Under vintern har projektet En Stärkt Röst utbildat nio ambassadörer i projektets organisationer som ska hjälpa lokala- och regionala styrelser att komma igång med viktiga diskussioner. Ambassadörerna är utbildade att hålla i olika workshoppar som ger er styrelse ett lyft, en funderare eller en inspirationsbomb för ert framtida arbete på lång- eller kort sikt.

Fördelar med att boka en ambassadör:
Våra ambassadörer kommer att kunna sätta fart på diskussioner i era styrelser om: demokrati, ledarskap, engagemang och påverkan för att ge nya infallsvinklar och ny inspiration kring dessa viktiga kärnämnen som en styrelse behöver ha med jämna mellanrum. Våra ambassadörer håller inte i föreläsningar utan låter styrelserna själva komma fram till egna lösningar för hur de kan gå vidare i sitt arbete. Ambassadören finns där för att vägleda er styrelse fram till målet! Ni kommer tillsammans i er styrelse pröva på att diskutera i spännande former med hjälp av varierande övningar. Att boka en ambassadör är dessutom kostnadsfritt!

Upplägg:
Upplägget kring workshopen läggs upp tillsammans med styrelsen och den bokade ambassadören. Ambassadören kan till exempel komma till ert styrelsemöte och hålla en timmes workshop om något ni behöver diskutera och lyfta till nya höjder. Möjligheterna är många och ni är båda med i planeringen. Ambassadören utför sedan era önskemål och det ni kommit överens om på själva workshoppen.

Frågor?

Kontakta mig, det vill säga projektledare Stephanie: stephanie@nullenstarktrost.se eller telefon/sms: 0723-50 65 51

Gör en bokningsförfrågan till: ambassador@nullenstarktrost.se

Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

Nationella Skolrådets extra möte och Ungdomsstyrelsens nätverksmöte:

Jannicke Kvitvær och Florian Tirnovan har varit med på Nationella Skolrådets extramöte den 14 januari om sexuella trakasserier som har skett inom SPSM:s skolor. Under mötet beslöt man att bilda en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer vars arbetsgrupps syfte är att tydliggöra vem som ska betala för resurser, samtalsstöd- och tolkkostnader för de drabbade. Arbetet pågår nu, och nästa arbetsgruppsmöte är i början av februari. Arbetsgruppen ska också se till att det ska tillsättas en extern utredning på alla SPSM:s skolor, vilket SPSM nu har lovat ska genomföras, http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/misstankta-sextrakasserier-pa-dovskolor-ska-utredas.

Den 4 februari ska SDUF vara med på Ungdomsstyrelsens nätverksmöte om sexuella övergrepp. Flera olika organisationer är bjudna till mötet. Tanken bakom nätverksmötet är initiera en plattform för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som vill dra igång eller har erfarenhet av att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och stödja en utveckling av ett förebyggande arbete inom föreningslivet.

Övrig information

SDUF skickade frågor till alla SPSMs skolors elevråd för två veckor sedan. Vår avsikt med frågorna är att elever får chansen att berätta om hur det är att vara elev i skolan idag och hur kommunikationssamspel med mellan elever och vuxna fungerar i den dagliga skolmiljön. SDUF anser att det är viktigt med en flytande kommunikation mellan elever och elevvårdsteam för att säkra både elevhälsan och skolmiljön. Vi i förbundet ska följa upp de svaren vi får från elevråden.

En viktig sak som kom har kommit fram är att myndigheten säger de inte har fått någon anmälan direkt från tidigare elever och drabbade. SDUF uppmuntrar alla som blivit utsatta för kränkande behandling i skolan att kontakta SPSM direkt; om en utsatt person kontaktar SPSM direkt kommer det bli dokumenterat och personen kommer få det samtalsstöd som behövs.

Du kan skicka in klagomål direkt till SPSM:s ledning om du inte är nöjd med hur skolan hanterar klagomålet. Det gör du via Rättsenhetens kvalitetssamordnare Christina Sundquist, christina.sundquist@nullspsm.se. Du kan läsa mer om detta på SPSMs webbsida: http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Lamna-klagomal/

Behöver du samtalsstöd kan du kolla på länkarna som SDR har samlat ihop här:  http://www.sdr.org/item/1128-stodsamtal-med-anledning-av-handelser-i-dovskolan

Sverige Dövas Ungdomsförbund

27 januari 2014

SPSMs svar på vårt öppna brev

SDUF har fått svar från SPSM på vårt öppna brev, ni kan läsa svaret här.
Vi ska följa upp svaren och se om svaren stämmer med det som är i dövskolorna i dag. Bland annat vill vi se till att dövskolorna följer sina likabehandlingsplan och om det är teckenspråkskunniga inom alla sociala sammanhang i skolorna.

Del 1:

Vi har tagit emot Ert brev idag med synpunkter på vår hantering av den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers kränkningar i specialskolan. Vi vill med detta brev ge ett kort svar och återkommer på måndag med kompletteringar. 

Förutom de åtgärder som redan är vidtagna gällande handlingsplaner etc. kommer vi att uppmärksamma och säkerställa att elever i de teckenspråkiga specialskolorna har tillgång till kontaktpersoner som kan kommunicera på teckenspråk på det sätt ni beskriver. Min uppfattning är att det redan finns.

När vi igår fick besked om att varken Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda myndighetens anmälan om kränkning vid Manillaskolan vidare (eftersom händelsen ligger för långt tillbaka i tiden för att omfattas av nuvarande lagstiftning), har vi i pressmeddelande på vår hemsida meddelat att vi nu överväger vilka åtgärder myndigheten kan vidta så frågan belyses vidare. Myndigheten avser att ta fram ett förslag tillsammans med myndighetens nationella Skolråd där berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade.

 

I pressmeddelandet citeras generaldirketör Greger Bååth:

– För oss är det ändå viktigt att gå tillbaka för att se vad kan vi lära av detta och hur vi kan förhindra att det  sker igen, säger Greger Bååth, generaldirektör. Tillsammans med rapporten från internrevisionen som syftar till att kvalitetssäkra hur vi arbetar idag, hoppas vi få de underlag vi behöver för att försäkra oss om att barns berättelser idag blir lyssnade till och tas på allvar.

Hoppas detta korta svar ger den information ni önskar idag. Vi återkommer på måndag.

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör                   

Del 2:   

Kompletterande svar på Ert brev 2013-12-07

Vi önskar med detta brev ge några kompletterande svar på Ert brev i lördags 7 december.

Alla våra specialskolor har sk likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling. Efter den mediala uppmärksamheten kring tidigare elevers upplevelser av kränkningar har vi vid alla våra skolor säkerställt att de planer som finns är uppdaterade och att elever vet vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de upplever händelser som är kränkande. Vi har även säkerställt att det finns medarbetare som eleverna kan kommunicera med. Vid våra teckenspråkiga specialskolor finns flera medarbetare med hög teckenspråkskompetens som eleverna kan vända sig till. En viktig grupp i detta sammanhang – sammanhang som ni beskriver som sociala – är varje skolas elevhälsa. Där finns på alla skolor idag minst en medarbetare som kan kommunicera på teckenspråk.

I de handlingsplaner som finns på specialskolorna mot kränkande behandling framgår att barns berättelser ska tas på allvar och att skolan ska reagera omedelbart. Ett viktigt arbete framåt är att säkerställa att så alltid sker.

Som jag beskrev i mitt svar redan i lördags avser vi att tillsammans med myndighetens nationella Skolråd, där intresseorganisationer och varje skolas Föräldraråd är representerade, ta fram ett gemensamt förslag till hur vi går vidare med klargöranden och aktiviteter framåt i denna fråga. Förutom detta har generaldirektör Greger Bååth gett vår internrevision i uppdrag att granska frågan. Även svaret som ska lämnas till Diskrimineringsombudsmannen ang likabehandlingsplaner vid Manillaskolan blir ett underlag för det fortsatta arbetet.

På vår hemsida finns närmare information om vårt arbete i specialskolan bl.a. gällande likabehandlingsplaner.

Hoppas med detta att era frågor är besvarade och att ni kan delta i det fortsatta arbetet tillsammans med Skolrådet.

 

Med vänlig hälsning

Anders Nordin

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör