Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

Ordförandegruppen har lagt in krav på en tolktjänst i linje med tolktjänstutredningens förslag.  Läs Vänsterpartiets motion här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true#_Toc371251389

Riksdagen säger nej: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SoU7/

Debatt i Riksdagen onsdag 26 februari (imorgon).

Boka en ambassadör till din lokala/regionala styrelse i vår!

När våren kommer medföljer nya, spännande möjligheter! Nu har alla organisationers lokala- och regionala avdelningars styrelser i En Stärkt Röst möjligheten att boka en av projektets ambassadörer för ny inspiration.

Under vintern har projektet En Stärkt Röst utbildat nio ambassadörer i projektets organisationer som ska hjälpa lokala- och regionala styrelser att komma igång med viktiga diskussioner. Ambassadörerna är utbildade att hålla i olika workshoppar som ger er styrelse ett lyft, en funderare eller en inspirationsbomb för ert framtida arbete på lång- eller kort sikt.

Fördelar med att boka en ambassadör:
Våra ambassadörer kommer att kunna sätta fart på diskussioner i era styrelser om: demokrati, ledarskap, engagemang och påverkan för att ge nya infallsvinklar och ny inspiration kring dessa viktiga kärnämnen som en styrelse behöver ha med jämna mellanrum. Våra ambassadörer håller inte i föreläsningar utan låter styrelserna själva komma fram till egna lösningar för hur de kan gå vidare i sitt arbete. Ambassadören finns där för att vägleda er styrelse fram till målet! Ni kommer tillsammans i er styrelse pröva på att diskutera i spännande former med hjälp av varierande övningar. Att boka en ambassadör är dessutom kostnadsfritt!

Upplägg:
Upplägget kring workshopen läggs upp tillsammans med styrelsen och den bokade ambassadören. Ambassadören kan till exempel komma till ert styrelsemöte och hålla en timmes workshop om något ni behöver diskutera och lyfta till nya höjder. Möjligheterna är många och ni är båda med i planeringen. Ambassadören utför sedan era önskemål och det ni kommit överens om på själva workshoppen.

Frågor?

Kontakta mig, det vill säga projektledare Stephanie: stephanie@nullenstarktrost.se eller telefon/sms: 0723-50 65 51

Gör en bokningsförfrågan till: ambassador@nullenstarktrost.se

Sammanfattning från det extra mötet med SPSMs Nationella Skolråd

Nationella Skolrådets extra möte och Ungdomsstyrelsens nätverksmöte:

Jannicke Kvitvær och Florian Tirnovan har varit med på Nationella Skolrådets extramöte den 14 januari om sexuella trakasserier som har skett inom SPSM:s skolor. Under mötet beslöt man att bilda en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer vars arbetsgrupps syfte är att tydliggöra vem som ska betala för resurser, samtalsstöd- och tolkkostnader för de drabbade. Arbetet pågår nu, och nästa arbetsgruppsmöte är i början av februari. Arbetsgruppen ska också se till att det ska tillsättas en extern utredning på alla SPSM:s skolor, vilket SPSM nu har lovat ska genomföras, http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/misstankta-sextrakasserier-pa-dovskolor-ska-utredas.

Den 4 februari ska SDUF vara med på Ungdomsstyrelsens nätverksmöte om sexuella övergrepp. Flera olika organisationer är bjudna till mötet. Tanken bakom nätverksmötet är initiera en plattform för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som vill dra igång eller har erfarenhet av att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och stödja en utveckling av ett förebyggande arbete inom föreningslivet.

Övrig information

SDUF skickade frågor till alla SPSMs skolors elevråd för två veckor sedan. Vår avsikt med frågorna är att elever får chansen att berätta om hur det är att vara elev i skolan idag och hur kommunikationssamspel med mellan elever och vuxna fungerar i den dagliga skolmiljön. SDUF anser att det är viktigt med en flytande kommunikation mellan elever och elevvårdsteam för att säkra både elevhälsan och skolmiljön. Vi i förbundet ska följa upp de svaren vi får från elevråden.

En viktig sak som kom har kommit fram är att myndigheten säger de inte har fått någon anmälan direkt från tidigare elever och drabbade. SDUF uppmuntrar alla som blivit utsatta för kränkande behandling i skolan att kontakta SPSM direkt; om en utsatt person kontaktar SPSM direkt kommer det bli dokumenterat och personen kommer få det samtalsstöd som behövs.

Du kan skicka in klagomål direkt till SPSM:s ledning om du inte är nöjd med hur skolan hanterar klagomålet. Det gör du via Rättsenhetens kvalitetssamordnare Christina Sundquist, christina.sundquist@nullspsm.se. Du kan läsa mer om detta på SPSMs webbsida: http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-specialskolor/Om-specialskolorna/Lamna-klagomal/

Behöver du samtalsstöd kan du kolla på länkarna som SDR har samlat ihop här:  http://www.sdr.org/item/1128-stodsamtal-med-anledning-av-handelser-i-dovskolan

Sverige Dövas Ungdomsförbund

27 januari 2014